mechanika i budowa maszyn cnc - praca zaliczeniowa z podstaw informatyki!

Branżowe: obrabiarki cnc wypalarki cnc

3.2.8. B-MA Mechanika ogólna

Semestr 2

Mechanika ogólna, wiadomości wstępne. Statyka ciała stałego, wektor siły i jego analityczny zapis, układy sił, wektor sumy i jego analityczny zapis, aksjomaty statyki, więzy i ich reakcje. Zbieżny układ sił, analityczne równania równowagi tego układu, przykłady, układy statycznie rozwiązalne i nierozwiązalne. Kratownice płaskie, analityczne rozwiązanie kratownicy. Wektor momentu siły względem bieguna, wektor momentu siły wypadkowej, wektor momentu ogólnego układu sił względem bieguna, zmiana bieguna momentu, analityczny zapis wektora momentu ogólnego, wektor momentu ogólnego układu sił względem osi, przykłady. Para sił, twierdzenia o parach sił. Redukcja płaskiego dowolnego układu sił, równowaga tego układu, więzy typu utwierdzenie, obciążenie skupione i rozłożone, przykłady. Tarcie suche, hamulec klockowy i jego równowaga. Tarcie cięgien, hamulec taśmowy i jego równowaga. Tarcie toczenia. Redukcja przestrzennego dowolnego układu sił, analityczne równania równowagi tego układu, reakcje więzów w układach przestrzennych, przykłady równowagi. Środek ciężkości bryły i jego wyznaczanie.

Kinematyka punktu, parametryczne równania ruchu, tor ruchu, wektor prędkości punktu, analityczny zapis wektora prędkości, wektor przyspieszenia i jego analityczny zapis, przykłady. Wektor przyspieszenia stycznego i normalnego, rodzaje ruchu punktu, przykłady opisu ruchu punktu. Kinematyka bryły, ruch postępowy bryły, wektor prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu w tym ruchu. Ruch obrotowy bryły. parametry kątowe i liniowe w tym ruchu, przykłady. Ruch płaski bryły, wektor prędkości dowolnego punktu, twierdzenie o rzutach prędkości, chwilowy środek prędkości, wektor przyspieszenia dowolnego punktu w tym ruchu, chwilowy środek przyspieszenia, przykłady. Ruch złożony punktu, wektor prędkości bezwzględnej, względnej i unoszenia, przyspieszenie bezwzględne, względne, unoszenia i Coriolisa, przykłady opisu ruchu złożonego punktu. Ruch złożony bryły, składanie ruchów postępowych i obrotowych, przykłady opisu ruchu złożonego bryły.

Semestr 3

Wiadomości wstępne, zasady Newtona, siła ciężkości, różniczkowe równania ruchu punktu materialnego, zadanie proste i odwrotne, przykłady, ruch względny punktu materialnego, równowaga względna, przykład. Dynamika układu punktów materialnych, siły zewnętrzne i wewnętrzne układu, środek masy i jego współrzędne, wektor pędu środka masy, popęd układu sił, zasada zachowania pędu, dynamiczne równania ruchu środka masy, przykład. Wektor krętu układu punktów materialnych określony względem bieguna nieruchomego oraz osi, zmiana tego wektora w czasie, zasada zachowania krętu, kręt układu określony względem środka masy, jego zmiana w czasie, zasada zachowania tego krętu. Geometria mas, masowe momenty statyczne, masowe momenty bezwładności, promienie bezwładności, masowe momenty dewiacji, główne i centralne osie bezwładności, wartości masowych momentów bezwładności dla układów jednorodnych typu pręt, płyta płaska, kula, walec i stożek kołowy. Dynamika bryły, ruch postępowy bryły, różniczkowe równania tego ruchu, ruch obrotowy bryły, kręt tej bryły określony względem nieruchomych osi, różniczkowe równanie ruchu obrotowego, przykład. Reakcje łożysk w ruchu obrotowym bryły, wyważenie statyczne i dynamiczne, ruch płaski bryły, różniczkowe równania tego ruchu, przykład. Dynamika ruchu dowolnego bryły, dynamiczne równania tego ruchu, dynamika układu brył, przykład. Metody energetyczne opisu ruchu układu, energia kinetyczna punktu materialnego, energia kinetyczna układu punktów materialnych, energia kinetyczna bryły w ruchu postępowym, obrotowym, płaskim, dowolnym, energia kinetyczna układu brył, przykład. Praca elementarna i całkowita wykonana przez siłę i układ sił, praca układu sił działających na bryłę w ruchu postępowym, obrotowym, płaskim, dowolnym, praca sił w przypadku ruchu układu brył, praca sił zewnętrznych i wewnętrznych układu, przykład. Moc chwilowa układu sił. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy, przykład opisu tą zasadą ruchu układu, zasada zachowania energii kinetycznej. Pole potencjalne, siła tego pola, potencjał pola, pole potencjalne ziemskie i sprężyny, energia mechaniczna, zasada zachowania energii mechanicznej, przykład, równowaga w polu potencjalnym. Mechanika analityczna, więzy i ich rodzaje, przesunięcie przygotowane, praca przygotowana, zasada prac przygotowanych, przykład. Zasada d-Alemberta, opis tą zasadą ruchu punktu i układu punktów materialnych, ogólne równanie dynamiki. Stopnie swobody układu, współrzędne i prędkości uogólnione, równania Lagrange-a II rodzaju, przykład. Uwagi dotyczące dynamiki punktu materialnego, układu punktów materialnych, bryły i układu brył, stosowanie różniczkowych równań ruchu oraz zasad energetycznych, stosowanie równań Lagrange-a II rodzaju, przykłady.

Strona główna
 1. Wstęp
  1. profil absolwenta
   1. specjalność: komputerowe wspomaganie wytwarzania (MDT)
   2. specjalność: pojazdy samochodowe (MDE)
   3. specjalność: alternatywne źródła i przetwarzanie energii (MDA)
  2. charakterystyka planu studiów
  3. praktyki studenckie
 2. Plany studiów
 3. Ramowe programy studiów
  1. Przedmioty kształcenia ogólnego - A
   1. A-DF Wychowanie fizyczne
   2. A-DJ Lektorat języka obcego
   3. A-ME Ekologia
   4. A-ZE Ekonomia
   5. A-MT Podstawy zarządzania
  2. Przedmioty podstawowe - B
   1. B-MC Wprowadzenie do techniki
   2. B-ZB Matematyka
   3. B-MO Matematyka (metody numeryczne)
   4. B-MK Grafika inżynierska
   5. B-BF Fizyka I
   6. B-MC Fizyka II
   7. B-MF Podstawy informatyki
   8. B-MA Mechanika ogólna
   9. B-MA Wytrzymałość materiałów
   10. B-MA Dynamika maszyn
  3. Przedmioty kierunkowe - C
   1. C-ED+EP Podstawy elektrotechniki i elektroniki
   2. C-MK Systemy komputerowe CAD
   3. C-MK Podstawy konstrukcji maszyn
   4. C-MC Materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej
   5. C-MO Miernictwo i systemy pomiarowe
   6. C-MI Podstawy automatyki
   7. C-MD Termodynamika techniczna
   8. C-MB Mechanika płynów
    1. C-MP Techniki wytwarzania I / Przetwórstwo tworzyw sztucznych
    2. C-MG Techniki wytwarzania II / Odlewnictwo i spawalnictwo
    3. C-MO Techniki wytwarzania III / Obróbka skrawaniem i narzędzia
    4. C-MP Techniki wytwarzania IV / Przeróbka plastyczna
    5. C-MC Techniki wytwarzania V / Niekonwencjonalne metody wytwarzani
   9. C-MO Systemy komputerowe CAM
   10. C-MO Podstawy napędu maszyn
   11. C-MC Materiały niemetalowe i powłoki ochronne
   12. C-MT Podstawy technologii maszyn
   13. C-MO Maszyny technologiczne
   14. C-MO Podstawy niezawodności maszyn
   15. C- Wykład monograficzny
  4. Przedmioty specjalnościowe - studia magisterskie
   1. Specjalność: komputerowe wspomaganie wytwarzania - T
    1. 341 - część 1
    2. 342 - część 2
    3. 343 - część 3
    4. 344 - część 4
    5. Bloki przedmiotów do wyboru - dyplomujących
     1. Systemy CAD/CAM w obróbce ubytkowej
     2. Programowanie obrabiarek NC
     3. Zintegrowane systemy produkcyjne
     4. Systemy CAD/CAM w przeróbce plastycznej
     5. Inżynieria materiałów metalowych
     6. Komputerowe projektowanie technologii
     7. Sterowanie jakością procesów wytwarzania
     8. Projektowanie procesów montażu
     9. Przygotowanie produkcji
     10. Nowoczesne technologie odlewnicze
   2. Specjalność: pojazdy samochodowe - S
    1. 3421 - część 1
    2. 3422 - część 2
    3. 3423 - część 3
    4. 3424 - część 4
    5. Bloki przedmiotów do wyboru - dyplomujących
     1. Samochody
     2. Maszyny Robocze Samojezdne
     3. Silniki Spalinowe
     4. Diagnostyka Samochodów
   3. Specjalność: alternatywne źródła i przetwarzanie energii - N
    1. N-MD+MB Procesy energetyczne w biosferze
    2. N-MB Dynamika płynów
    3. N-MD Racjonalna gospodarka energetyczna
    4. N-MD Wymiana ciepła i masy
    5. N-MD Urządzenia energetyczne
    6. N-ML Turbiny gazowe
    7. N-MD+MB Metrologia procesów energetycznych
    8. N-MD+MA Metody numeryczne w zastosowaniach inżynierskich
    9. N-MB Energia wód i atmosfery
    10. N-MD Energia słoneczna i cieplna biosfery
    11. N-MD Ekologiczne techniki spalania i energia biomasy
    12. N Praca przejściowa
    13. N-MD Energetyka a środowisko
    14. N-MA Wytrzymałość urządzeń energetycznych
    15. N-MD Alternatywne technologie energetyczne
    16. N-MD Alternatywne urządzenia energetyczne
    17. N Seminarium dyplomowe
    18. N-MD+MB Metody numeryczne w zastosowaniach energetycznych
    19. N-MC+MD+MP Materiałoznawstwo i technologie specjalne w energety ce
    20. N-MD Finansowanie rynku OZE
    21. N-EE+BD Sieci energetyczne
    22. N-MD Poszanowanie energii
    23. N-MD Organizacja i prawo w energetyce
    24. N-MI Automatyzacja procesów energetycznych
  5. Przedmioty specjalnościowe - studia inżynierskie
   1. Specjalność: komputerowe wspomaganie wytwarzania - Ti
    1. Ti-MC/MO Technologiczne bazy danych
    2. Ti-MO/MP Zaawansowane systemy CAD/CAM
    3. Ti-MT Oprzyrządowanie technologiczne
    4. Ti-MT Projektowanie procesów technologicznych
    5. Ti-MO Maszyny sterowane CNC
    6. Ti-MO Programowanie maszyn sterowanych CNC
    7. Ti-MO Współrzędnościowa technika pomiarowa
    8. Ti- Praca przejściowa
    9. Ti- Seminarium dyplomowe
    10. Ti-MO Modelowanie wyrobów
    11. Ti-MO Obróbkowe bazy danych
    12. Ti-MO Programowanie obróbki w systemie Unigraphics
    13. Ti-MO Programowanie interfejsów
    14. Ti-MO Programowanie obrabiarek CNC
    15. Ti-MO Automatyczne program. obrabiarek NC
    16. Ti-MK Zaawansowane metody modelowania CAD
    17. Ti-MA Metoda elementów skończonych
    18. Ti-MP Komputerowe wspomaganie projektowania prefabrykatów
    19. Ti-MT Komputerowe wspomaganie technologii
    20. Ti-MT Zintegrowane systemy zarządzania produkcją
    21. Ti-MP Wybrane zagadnienia z przeróbki plastycznej
    22. Ti-MP SYSTEMY CAx W PRZERÓBCE PLASTYCZNEJ
    23. Ti-MP SYSTEMY CAx W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH
    24. Ti-MP MATERIAŁY KOMPOZYTOWE
    25. Ti-MC Materiały narzędziowe
    26. Ti-MC Obróbka cieplna i powierzchniowa
    27. Ti-MC Dobór materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych
    28. Ti-MC Metody badań materiałów
    29. Ti-MT Technologia obróbki powierzchniowej
    30. Ti-MT Modelowanie i optymalizacja technologii
    31. Ti-MT Komputerowe wspomaganie projektowania
    32. Ti-MT Komputerowe wspomaganie produkcji
    33. Ti-MT Normalizacja, akredytacja certyfikacja
    34. Ti-MT Sterowanie i zarządzanie jakością
    35. Ti-MT Standaryzowane systemy zarządzania
    36. Ti-MT Projektowanie i wdrażanie systemów jakości
    37. Ti-MT Projektowanie procesów technologicznych montażu
    38. Ti-MT Projektowanie wyposażenia do montażu
    39. Ti-MT Projektowanie organizacji montażu
    40. Ti-MT Komputerowe wspomaganie projektowania
    41. Ti-MT Zarządzanie produktem
    42. Ti-MT Organizacja procesów produkcyjnych
    43. Ti-MT Projektowanie procesów pomocniczych
    44. Ti-MT Zarządzanie technologią w przygotowaniu produkcji
    45. Ti-MG Komputerowe wspomaganie procesów odlewniczych
    46. Ti-MG Specjalne metody odlewania
    47. Ti-MG Nowoczesne urządzenia i osprzęt odlewniczy
    48. Ti-MG Kontrola i zapewnienie jakości w odlewnictwie
    49. Ti-MG Komputerowe wspomaganie procesów spawalniczych
    50. Ti-MG Nowoczesne urządzenia i osprzęt spawalniczy
    51. Ti-MG Badania niszczące i nieniszczące połączeń spajanych
    52. Ti-MG Zapewnienie jakości procesów spawalniczych w oparciu o wymagania norm
   2. Specjalność: pojazdy samochodowe - Si
    1. Si-ME Budowa samochodów
    2. Si-ME Silniki spalinowe
    3. Si-ME Technologia samochodów
    4. Si-ME Mechatronika samochodowa
    5. Si-ME Ekonomika i zarządzanie w transporcie
    6. Si-ME Elektrotechnika i elektronika samochodowa
    7. Si-ME Układy zasilania silników spalinowych
    8. Si-ME Materiały eksploatacyjne
    9. Si-ME Diagnostyka samochodów
    10. Si-ME Ekologia motoryzacyjna
    11. Si-ME Praca przejściowa
    12. Si-ME Teoria ruchu samochodów
    13. Si-ME Zespoły napędowe i nośne
    14. Si-ME Eksploatacja samochodów
    15. Si-ME Pojazdy specjalne i specjalizowane
    16. Si-ME Seminarium dyplomowe
    17. Si-ME Teoria ustrojów nośnych MRS
    18. Si-ME Budowa MRS
    19. Si-ME Eksploatacja MRS
    20. Si-ME Ciągniki gąsienicowe
    21. Si-ME Seminarium dyplomowe
    22. Si-ME Teoria silników spalinowych
    23. Si-ME Systemy sterowania silników
    24. Si-ME Eksploatacja silników spalinowych
    25. Si-ME Doładowanie tłokowych silników spalinowych
    26. Si-ME Seminarium dyplomowe
    27. Si-ME Teoria diagnostyki technicznej
    28. Si-ME Diagnostyka układów podwozia samochodu
    29. Si-ME Diagnostyka silników spalinowych
    30. Si-ME Normy prawne badań technicznych
    31. Si-ME Seminarium dyplomowe
   3. Specjalność: alternatywne źródła i przetwarzanie energii - Ni
    1. Ni-MB Dynamika płynów
    2. Ni-MD Wymiana ciepła i masy
    3. Ni-MD Gospodarka energetyczna
    4. Ni-MD Finansowanie rynku OZE
    5. Ni-MD+MA+MB Metody numeryczne w zastosowaniach energetycznych
    6. Ni Praca przejściowa
    7. Ni-MD+MB Odnawialne źródła energii i ekologiczne techniki spalania
    8. Ni Seminarium dyplomowe
    9. Ni-MD Organizacja i prawo w energetyce
    10. ORGANIZACJA MAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ENERGETYCZNYCH
    11. LOKALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
    12. ASPEKTY ORGANIZACYJNO PRAWNE RYNKU ENERGETYKI
    13. Ni-MD Poszanowanie energii
    14. AUDYTING ENERGETYCZNY W BUDOWNICTWIE
    15. AUDYTING ENERGETYCZNY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
    16. WYSOKOSPRAWNE UKŁADY ENERGETYKI ZAWODOWEJ
    17. Ni-MI Automatyzacja procesów energetycznych
    18. AUTOMATYZACJA MAŁYCH SYSTEMÓW CIEPLNYCH
    19. AUTOMATYZACJA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH
    20. Ni-MD Alternatywne technologie energetyczne
    21. ELEMENTY ENERGETYKI JĄDROWEJ
    22. BIOPALIWA
    23. PLANTACJE ENERGETYCZNE
    24. OGNIWA PALIWOWE
    25. NIEKONWENCJONALNE UKŁADY ENERGETYCZNE POJAZDÓW
    26. ALTERNATYWNE NOŚNIKI ENERGII
    27. PODSTAWY INŻYNIERII WODNEJ
    28. PRZEMYSŁOWA ENERGIA ODPADOWA
    29. OCZYSZCZANIE SPALIN
    30. PRZETWÓRSTWO ODPADÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH
    31. TURBINY GAZOWE
    32. PALNIKI
    33. MATERIAŁOZNAWSTWO I TECHNOLOGIE SPECJALNE W ENERGETYCE
    34. MAGAZYNOWANIE ENERGII
    35. Ni-MD Alternatywne urządzenia energetyczne
    36. POMPY CIEPŁA
    37. KOLEKTORY SŁONECZNE
    38. SYSTEMY CIEPLNE MAŁEJ MOCY
    39. SIŁOWNIE WIATROWE
    40. MAŁE UKŁADY CHP
    41. MAŁE ZBIORNIKI WODNE (tylko w skojarzeniu z blokiem wykładowym „Podstawy inżynierii wodnej”)
    42. TURBINY GAZOWE (tylko w skojarzeniu z blokiem wykładowym „Turbiny gazowe”)
    43. MAŁE ELEKTROWNIE WODNE